Verotarkastus
Lähetä viesti yritykselle
Toimipaikat
Päätoimipaikka

Päätoimipaikan sivulta löydät yrityksen taloustiedot ja vastuuhenkilöt.

Lähde: Fonecta-konserni
Hae ajoissa apua verotarkastukseen

Ota yhteyttä veroasiantuntijaan - maksuton tilanteen arviointi puhelimitse.

Yhtiön osakkaalla asianajaja, varatuomari Anssi Mäellä on pitkä kokemus yritysten veroasioista. Mäki on toiminut verotarkastajana yritysverotoimistossa, sekä veroasiantuntijana Veronmaksajain Keskusliitto ry:ssä. Mäki toimii päivittäin yhtiöverotukseen, arvonlisäverotukseen sekä ennakkoperintään liittyvien kysymysten parissa.

Vanha lääkärin neuvo pätee veroasioissakin: Mitä aiemmin haet apua, sitä parempi! Verotus on oikeudenalana aivan oma taitolajinsa. Siksi kannattaa kääntyä veroasiantuntijan puoleen, mikäli verottajan kanssa menee sukset ristiin.

Turhan usein törmää tilanteisiin, joissa apua haetaan vasta hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen jälkeen. Tämän jälkeen ei ole enää muuta keinoa hakea muutosta verotukseen kuin valitusluvan hakeminen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO). KHO myöntää valituslupia erittäin harvoin. Asiat on helpompi ja miellyttävämpi selvittää mahdollisimman pikaisesti. Valituskierre lisää usein myös ajanhukkaa ja kustannuksia. Menestymisen mahdollisuudetkin paranevat, kun asiat selvitetään tuoreeltaan. Tämä sääntö pätee erityisesti sellaisissa tapauksissa, jossa verottajaa varten on esitettävä lisää näyttöä.

Verojuristi on hyvä ottaa verotarkastuksessa mukaan jo ensimmäiseen keskusteluun verottajan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi nähdä asioissa mikä on oleellista ja mikä ei. Kokenut verojuristi näkee mihin veroasiassa kannattaa kiinnittää huomiota sekä sen, millaisia lisäselvityksiä verovelvollinen voi esittää oman verotuksensa tueksi. Verotarkastuksessa on parempi pitää asiat asioina eikä ottaa niitä liian henkilökohtaisesti, vaikka yrittäjällä onkin asiassa monesti kyse koko elämäntyöstä.

Verottaja tekee omaa työtään tarkastaessaan yrityksen kirjanpitoa ja verotusta. On selvää, että verottajan mahdollisesti havaitsemat epäkohdat yrityksen veroasioissa kiukuttavat, mutta tässäkin asiassa maltti on valttia: Aivan kaikkeen jälkiverotettavana esitettävään ei kannata puuttua. On järkevämpää keskittyä olennaisiin asioihin.

On yleinen harhaluulo, että kirjanpitäjä pystyisi vastaamaan verotarkastuksessa esille nouseviin kysymyksiin. On toki selvää, että kirjanpitäjän työ pitää sisällään kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä veroilmoitusten laatimisen. Kirjanpitäjän toimenkuvaan ja ammattitaitoon harvoin kuitenkaan kuuluu veroasiantuntijana toimiminen.

Käsitykseni mukaan verotarkastukseen on hyvä ottaa mukaan ulkopuolinen avustaja, joka voi tarvittaessa ohjata ja avustaa yritystä verotarkastuksen alkumetreiltä alkaen. On hyvin todennäköistä, että veroasiantuntija-apuun käytettävät resurssit maksavat prosessin aikana itsensä takaisin kustannusten ja oman työn määrässä mitattuna.

Mikä on verotarkastus?

Verotarkastuksessa Verohallinto tarkastaa vero- tai ennakonpidätysvelvollisen taikka muun verosta vastuussa olevan kirjanpitoaineistoa ja muuta aineistoa. Verotarkastuksessa selvitetään onko verotus toimitettu oikein Suomen verolakien mukaan.

Verotus pohjautuu suureksi osaksi kirjanpitoon, jonka laatimisesta säädetään kirjanpitolaissa. On siten luonnollista, että verotarkastus kohdistuu yrityksen kirjanpitoon ja muuhun kirjalliseen aineistoon. Kirjanpidon tulee perustua niin sanottuun hyvään kirjanpitotapaan, joka tarkoittaa muun muassa viranomaismääräyksien, kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen noudattamista. Kirjanpidon ja tositteiden lisäksi verotarkastuksessa voidaan käydä läpi yrityksen urakkasopimukset, kauppakirjat sekä muu vastaava aineisto.

Verotarkastuksessa varmistetaan vastaavatko kirjanpitomerkinnät tosiasioita ja onko kirjanpidosta ilmenevät tiedot ilmoitettu Verohallinnolle oikein.

Tarkastuksen kohteena voivat olla Suomessa kaikki koti- ja ulkomaiset luonnolliset ja juridiset henkilöt. Tarkastuksen kohteena voi olla myös verovelvollisasema. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuksella selvitetään onko yksittäinen yritys, yrityksen osa tai yksittäinen henkilö verovelvollinen Suomessa vai ei.

Voiko yritykseni selvitä ilman verotarkastusta?

Teoriassa kyllä, mutta käytännössä ei. Verohallinnon tavoitteena on ollut tarkastaa yritykset ainakin kerran jälkiverotuksen toimittamisaikana. Käytännössä tämä tarkoittaa viiden vuoden aikajaksoa.

Verotarkastus voi sattua myös sinun yrityksesi kohdalle milloin tahansa. Useissa tapauksissa verottaja ei tee tarkastusta minkään impulssin, tai väärinkäytösepäilyn vuoksi, vaan verotarkastuksen aloittaminen saattaa liittyä toimialaan, liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin tai pelkkään sattumaan. Tarkastus pyritään suorittamaan säännöllisesti erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten osalta. Verottaja voi tehdä verotarkastuksen kokonaisverotarkastuksena, osittaisena tarkastuksena tai vertailutietotarkastuksena. Vertailutietotarkastuksessa kerätään tietoa muun verovelvollisen verotusta varten.

Verotarkastuksesta ilmoitetaan verovelvolliselle yleensä etukäteen. Ilmoitus voidaan jättää antamatta vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi esimerkiksi olla epäily siitä, että verovelvollinen hävittää aineistoa.

Verotarkastus ei ole pelkästään huono asia. Verotarkastajan tulee lain mukaan toimia kuin hyvä syyttäjä. Verotarkastajan tulee puuttua myös sellaisiin tilanteisiin, joissa yritys on maksanut veroa perusteettomasti tai määrältään liian paljon. Verotarkastuksella saatetaan havaita verovelvollisen useana vuotena noudattama virheellinen käytäntö, eli ns. linjavirhe. Virhe on voinut toistua useana vuotena peräkkäin, mutta asiaan ei ole puututtu, koska verovelvollisen käsityksen mukaan asiassa on toimittu lakeja ja ohjeita noudattaen. Linjavirhetilanteessa on oikeastaan yrityksen etu, jos asiaan

Mitä verotarkastuksessa tapahtuu?

Verotarkastus alkaa yleensä alkukeskustelulla verovelvollisen ja verovelvollisen edustajien ja avustajien kanssa. Alkukeskustelussa käydään läpi verotarkastukselle asetetut tavoitteet ja verotarkastuksen eri vaiheet. Verotarkastajat pyrkivät saamaan kokonaiskuvan verovelvollisen liiketoiminnasta, kirjanpidosta ja verotuksesta.

Alkukeskustelussa selvitetään muun muassa yrityksen toimipaikat, varastot, omistussuhteet, henkilökunnan määrä, yrityksen kirjanpitojärjestelmä ja tarkastettavan aineiston laajuus.

Epäselvät verotus- tai muut kysymykset selvitetään tarkastuksen aikana keskusteluin ja tarvittaessa verovelvolliselle lähetetään kirjallisia selvityspyyntöjä.

Verotarkastajat laativat tarkastuksestaan kertomuksen, johon verovelvollinen voi antaa kirjallisen vastineensa. Vastineen antamiselle annetaan yleensä kaksi viikkoa aikaa. Tätä aikaa voidaan verottajalle tehdystä pyynnöstä useissa tapauksissa pidentää. Pidentäminen voidaan verottajan suostumuksella hoitaa myös puhelimitse. Suositeltavaa on pyytää lisämääräaikaa kirjallisesti, vaikkapa sähköpostitse.

Verotarkastuksen kuulemismenettely muuttui lokakuussa 2014. Nykyään ei enää laadita alustavaa ja lopullista verotarkastuskertomusta vaan sen on korvannut yksi verotarkastuskertomus. Verovelvollista kuullaan siten vain kerran ennen maksuunpano- ja verotuspäätöksen tekemistä. Verovelvollisen on syytä olla aktiivinen asioiden selvittämisessä, jotta yhden kuulemisen sisältävä verotarkastuskertomus ei sisältäisi virheellistä tietoa ja virheellisiä johtopäätöksiä.

Verotarkastuskertomus on verotarkastajien selostus suoritetusta verotarkastuksesta ja siinä havaituista verotukseen vaikuttavista asioista sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin näiden johdosta olisi ryhdyttävä. Hyvän verotarkastustavan mukaan suoritetusta tarkastuksesta laaditaan aina kertomus riippumatta siitä, esitetäänkö verotarkastuksen perusteella verotus- tai maksuunpanotoimenpiteitä.

Verotarkastukseen osallistuu aina kaksi verotarkastajaa. Verotarkastajien esimies hyväksyy verotarkastuskertomuksen. Hyväksymisellä tarkoitetaan tarkastuskertomuksen tarkastusjohdollista tarkastamista. Tällöin kiinnitetään huomiota siihen, että tarkastuskertomus on huolellisesti laadittu ja tehdyt ehdotukset ovat verotuskäytännön mukaan perusteltuja.

Verotarkastuksen kesto ja laajuus

Yrittäjä kokee monesti olevansa verotarkastuksessa kuin löysässä hirressä. Verotarkastuksen aika on epätietoisuuden tilaa ja seuraukset voivat olla raskaita. Säännösten mukaan verotarkastuskertomus tulee laatia viivytyksettä.

Verotarkastus tulee laatia verovelvollisen kuulemisen ja tarpeellisten lisäselvitysten jälkeen asioiden määrään ja laatuun nähden kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisen ajan käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty laissa eikä Verohallinnon ohjeessa hyvästä verotarkastustavasta. Kohtuullinen aika ei voine kuitenkaan tarkoittaa useita vuosia.

Verottajan tulee ilmoittaa verovelvolliselle, jos verotarkastuskertomuksen valmistuminen viivästyy olennaisesti lisätietojen hankkimisen tai muun verovelvollisesta riippumattoman syyn vuoksi.

Perustuslain 21 §:n mukaan

”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.”

Kokonaisverotarkastus käsittää kaikki verolajit. Tällöin kohteena ovat esimerkiksi elinkeinoverotukseen, arvonlisäverotukseen ja ennakkoperintään liittyvät asiat.

Osittainen verotarkastus tarkoittaa vain jonkin verolajin tarkastamista tai tarkastamisen ulottamista tiettyihin vuosiin tai tilikausiin. Osittaisella verotarkastuksella saatetaan tarkastaa pelkästään arvonlisäverotuksen oikeellisuus.

Vertailutietotarkastuksessa verotarkastus tehdään verotuksessa tarvittavien vertailutietojen hankkimiseksi. Myös verotarkastuksen yhteydessä esiin tulleita tietoja voidaan käyttää vertailutietoina. Vertailutietotarkastus tarkoittaa käytännössä sitä, että verottaja etsii tietoa, josta on apua vaikkapa toiseen verotarkastukseen.

Yrittäjän ja yrityksen verotus on hyvä mieltää yhtenä kokonaisuutena. Yritysmuodosta riippuen ne vaikuttavat enemmän tai vähemmän toisiinsa. Verotarkastuksen perusteella saatetaan puuttua sekä yrityksesi verotukseen että henkilökohtaiseen verotukseesi. Useimmiten omistajavetoisissa yrityksissä verotus koskee käytännössä sekä yritystä että yrityksen omistajan henkilöverotusta.

Mitä maksuseurauksia verotarkastuksesta voi aiheutua?

Verotarkastuksen perusteella voidaan maksuunpanna varvinaisen veron lisäksi veronlisäystä, veronkorotusta ja viivästyskorkoja.

Veronlisäys

Veronlisäys on seurausta veronmaksun viivästymisestä. Veronlisäystä maksuunpannaan verotarkastuksen seurauksena maksettavalle jälkiverolle.

Veronlisäystä lasketaan myös oma-aloitteisesti suoritettavan veron, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten maksun laiminlyönnille tai viivästymiselle. Veronlisäystä ei suoriteta verotilimenettelyyn kuuluvien verojen osalta.

Veronkorotus

Veronkorotus on rangaistusluonteinen seuraamus muun muassa niissä tilanteissa, joissa veroilmoitus on myöhästynyt tai kun verotus on jäänyt kokonaan toimittamatta veroilmoituksen laiminlyönnin takia. Veronkorotus voidaan määrätä myös muun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annettavan ilmoituksen kuin veroilmoituksen, sen liitteiden tai lisätietojen laiminlyönti- tai puutetilanteissa.

Lain mukaan verottajalla on useimmissa tilanteissa harkintavaltaa veronkorotuksen määräämisessä. Laissa on lisäksi erikseen säädetty niistä tilanteista, jossa veronkorotus on määrättävä.

Vaikka verotarkastuksen aiheuttamat verojen maksuunpanot jäisivätkin lopullisiksi, osaava veroasiantuntija on monesti pystynyt löytämään aineistosta tosiseikkoja, joilla veronkorotuksia saadaan kohtuullistettua.

Viime aikoina on ollut paljon esillä kysymys siitä voidaanko verotuksessa samasta teosta rangaista kahdesti (Ne bis in idem). Veronkorotus on rangaistusluonteinen seuraus ja vakavimmat veronkiertoasiat käsitellään oikeusistuimissa rikosasioina. Ratkaisussa KHO 2014:145 A:lle oli määrätty jälkiverotusten yhteydessä veronkorotukset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta teosta, josta hänet oli hovioikeuden lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä tuomittu rangaistukseen.

Korot

Verovelka on kuin mikä tahansa velka koron osalta. Velan pääomalle juoksee korkoa. Korko määräytyy korkolain mukaan. Viime vuosina vallinneen korkotason mukaan on voinut olla taloudellisesti mielekästä ottaa lainaa jostakin muualta ja maksaa maksuunpantu vero pois, mikäli menestymisen mahdollisuudet verovalituksessa on arvioitu rajallisiksi.

On syytä muistaa, että jälkiverot on maksettava ja korko juoksee, vaikka verotuksesta valittaakin. Mikäli veroasiantuntija laatii hyvin perustellun valituksen ja vaatimuksella vaaditaan täytäntöönpanon oikaisua, verohallinto voi myöntää täytäntöönpanon keskeytyksen jälkiveroille.

Lisämaksujen ja korkojen perimättä jättäminen

Verohallinnon tai muun veroa kantavan viranomaisen on jätettävä veronlisäys ja viivekorko kokonaan tai osittain perimättä, jos veron maksaminen on viivästynyt viranomaisen menettelyn vuoksi. Tällainen viivästys voi aiheutua esimerkiksi verotarkastuksen kohtuuttomasta pitkittymisestä. Asiasta on säädetty hallintolainkäyttölain 53 a §:ssä:

”Jos asia koskee hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määräämistä tai muutoksenhakua hallintoviranomaisen päätökseen, jolla tällainen seuraamus on määrätty, hallintotuomioistuin tai muu lainkäyttöelin voi ottaa ratkaisussaan huomioon, että asian käsittely on viivästynyt ja loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. Hallintotuomioistuin tai muu lainkäyttöelin voi viivästyksen hyvittämiseksi alentaa hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määrää tai poistaa sen kokonaan.”

Näytä koko yrityskuvaus
Yrityskuvat
Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä mainosten näyttämiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa evästeistä
OK